(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ? تاریخ وامضا:
مناسب نیست?
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه2
بیان مسئله5

چارچوب نظری تحقیق6
اهمیت موضوع تحقیق7
هدفهای تحقیق8
سوالات پژوهش8
تعاریف مفاهیم 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی9
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه12
بهره وری چیست؟13
جمع بندی از تعاریف بهره وری18
برداشتهای نادرست از بهره وری18
جلوه ها، انواع، سطوح و ارکان بهره وری21
بهره وری از دیدگاه قرآن24
راهبردهای بهره وری25
عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری33
عوامل ساختاری سازمان و بهره وری51
اهمیت منابع انسانی و دیدگاه های نوین53
بهره وری در ایران55
نقش مدیریت در بهبود بهره وری59
مدیریت چیست و چگونه تعریف می شود؟61

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری65
عوامل برنامه ریزی66
عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی79
عوامل رهبری101
عوامل نظارتی111
عوامل هماهنگی115
نظام سلامت119
شاخصهای سلامت123

پیشینه تحقیق 124
پیشینه تحقیق در ایران124
پیشینه تحقیق در جهان131
جمع بندی134
شکل مفهومی140
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
مقدمه142
روش تحقیق143
جامعه آماری143
روش نمونه گیری143
توصیف ابزار گردآوری داده ها144
اعتبار وروائی144
طرح پژوهش و روش تحلیل داده ها147
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه151
یافته های توصیفی 152
یافته ها ی مربوط به سوالات تحقیق155
فصل پنجم: بحث و تفسیر
مقدمه200
خلاصه تحقیق انجام شده200
نتایج حاصل از تحقیق201
بحث و نتیجه گیری204
پیشنهادات204
پیشنهاد به مدیران و برنامه ریزان 204
پیشنهاد به سایر پژوهشگران206
محدودیتهای تحقیق207
محدودیتهای قابل کنترل207
محدودیتهای غیر قابل کنترل208
منابع209
ضمائم213
چکیده
از آنجایی که درجه رشد و توسعه یافتگی کشورها به لحاظ اقتصادی به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی آنها دارد، از این رو می توان گفت بهره وری از ارزش خاصی در استراتژی توسعه جامعه برخوردار می باشد، و به عنوان سنگ محک و معیار شناخت بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی سطوح اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. شاید عامل کلیدی در بین تمام عوامل موثر بر بهره وری ? عامل مدیریتی باشد.عاملی که با ترکیب منابع اقتصادی ? تکنولوژیکی ? سازمانی ? انسانی? اطلاعاتی می تواند به اداره کارآمد و اثر بخش سازمان بپردازد. به تعبیر دیگر باید گفت که عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری تسلط بر مهارتهایی است که امکان ایفای درست و صحیح وظایف را در شرایط سازمانی عملی می سازد.پس در این بررسی سعی شده است ابتدا به شناخت عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان پرداخته و سپس با استفاده از نظرات مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران به اولویت بندی این عوامل مدیریتی مورد نیاز مدیران در انجام وظایف مدیریتی اقدام شود.برای تحقق این امر به جمع آوری نظرات با استفاده از پرسشنامه 36 سوالی که در 5 بخش تنظیم گردیده اقدام و از بین جامعه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعداد6979 نفر ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدیر 307 نفر غیر مدیر به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده است. سپس با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه فراوانی، درصد، خی دو و شاخص مطلوبیت، آزمون فریدمن و آزمون u من ویتنی پرداخته شده است.
با توجه به سوالات پژوهش و پس از تجزیه وتحلیل آماری نتایج نتایج نشان داد که :
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
الف) برنامه ریزی ب) سازماندهی ج) رهبری د) هماهنگی ه) نظارت و) هماهنگی
عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
الف) اولین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل رهبری است.
ب) دومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل سازماندهی است.
ج) سومین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل نظارت و کنترل است.
د) چهارمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل برنامه ریزی است.
ه) پنجمین عامل اثر گذار در بهره وری نیروی انسانی عامل هماهنگی است.
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
بهبود بهره وری موضوعی بوده است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره وری بطور سیستماتیک و در چهارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ??? سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه “بهره وری” برای نخستین بار بوسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصادان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده شد. “کنه” با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند. در سال ???? فرانسوی دیگری بنام لیتره بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ????، فردریک ونیسلو، تیلور و فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارائی کارگران، درباره تقسیم کار ، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارائی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد. بطور مثال اگر از کارگری در ? ساعت کار انتظار تولید ??? واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور ?? واحد تولید کند گفته می شود کارائی آن ??% است.
عوامل بسیاری درتعریف و دیدگاههای مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند. از گذشته بهره وری مورد توجه صاحب نظران و محققان رشته هایی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی حسابداری؛ فیزیکدانان؛ مهندسان و مدیران بوده است .درک دانش؛ تجربه؛ زمینه ها و شرایط محیطی موجب تعریف وتفسیر آنها از بهره وری به شیوه های مختلف گردیده است. در باره اینکه چگونه سازمانها؛ گروهها؛ انسانها؛ ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهره وری آنان چگونه باید سنجیده شود هررشته اصول وبینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهره وری سازمانی است. مدیران باید در مورد بهره وری در کوتاه مدت و بلند مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهره وری مواجه نشوند.
به طور کلی می تـــوان گفت راههای افزایش بهره وری در شرکتهای مختلف متفاوت است .از این رو، ضروری است ابتدا شناخت کاملی از وضعیت موجود شرکت به دست آورده سپس شروع به بررسی راههای افزایش بهره وری کرد.
گــــرچه تعاریف عمومی زیادی برای بهره وری وجود دارد ولی به منظور قابلیت اجرایی کردن آن، تعریف بهره وری می بایست هماهنگ و سازگار با نیازهای ویژه و معین سازمان باشد تا بتواند محیطی بهره ور جو با کارکنانی مشوق برای اجرای بهره وری ایجاد کند و اگر مکانیسمی مناسب برای مشارکت کلیه کارکنــــان تدوین و به کار گرفته شود می توان گفت قدمهــــای موثری در ایجاد بهره وری برداشته شده است.
از میان تعاریف گوناگون این تعریف به منظور ما نزدیکتر است:
بهره وری عبارت است از استفاده مطلوب ?موثر و بهینه از مجموعه امکانات ? ظرفیتها ? سرمایه ها ? عمر ? فکر ? اندیشه و توان و استعدادها در یک واحد زمان و استفاده مطلوب از همه لحظات.
مثلا” با 2ساعت مطالعه در روز 30 صفحه از کتاب خوانده میشود و میانگین درک مطلب 60 درصد است.اگر ما بتوانیم با صرف همان 2 ساعت و مطالعه 30صفحه کتاب?میانگین درک و بهره مطالعه را به 80 درصد برسانیم به بهرهوری رسیده ایم.
بهره وری افزایش ساعت مطالعه و میزان کار ? خواندن و کار کردن نیست ? بلکه میزان بهره بردن بیشتر از امکانات ثابت مورد نظر است.
دو مولفه مهم بهره وری عبارتند از : کارایی و اثربخشی.
کارایی را می توان درست انجام دادن کار و اثربخشی را میتوان کار درست انجام دادن قلمداد کرد.
در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، عوامل مدیریتی ? ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وری مؤثر می باشد.
ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.بر این اساس در این تحقیق سعی شده است عوامل مدیریتی ( شامل : برنامه ریزی? سازماندهی? نظارت و کنترل ? هماهنگی? رهبری ) به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار در بهره وری بررسی شود.
بیان مسئله تحقیق
بهره وری استفاده موثر و کارآمد از ورودی ها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجی ها است.ورودی ها یا نهاده ها منابعی (نظیر انرژی- مواد اولیه – سرمایه – و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یک سازمان ) استفاده می شود.
بهره وری برای هر کشور و سازمان ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است.بهره وری تولید ناخالص داخلی را افزایش داده رقابت پذیری را بیشتر می کند و در نهایت باعث زندگی بهتر می شود.آنچه در سازمان خمیر مایه بهره وری است انسانهای فرهیخته و دانش آفرین است که با درایت توان تبدیل فکر به محصول کالا یا خدمات دارند.
اساس بهره وری در سازمان فکر واندیشه است یعنی زمانی که انسانهای سازمان در تفکر بهره ور شدند، به راحتی می توانند مجموعه امکانات مادی و انسانی سازمان را به خوبی ترکیب و تولید ثروت نمایند.بهره وری منابع انسانی تصادفی حاصل نمی شود.بلکه لازم است بسترهای آن فراهم و چرخه مدیریت بهره وری در سازمان طراحی و پیاده سازی و پیش نیازهای ساختاری و سازمانی آن نیز فراهم و دائما” مورد توجه همه سازمان باشد.در این بین آنچه نقش محوری در بهره وری دارد بالنده نمودن کارکنان است که بتوانند ظرفیت های جدید ایجاد نمایند.
همانطور که می دانیم عوامل و علل متعددی میتواند موجبات کاهش یا ارتقاء بهره وری را بدنبال داشته باشند.از آن جمله : آموزش ، وجود فضا و شرایط مناسب کاری ،وجود مدیریت صحیح و …می باشد.
در این بین عوامل مدیریتی به عنوان عامل کلیدی و اصلی محسوب می شوند چرا که بدون بهره مندی از مدیریت صحیح و توانمند،امکان ایجاد با بهبود دیگر عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد.
در این بررسی شاخصهای عوامل مدیریتی در قالب وظایف مدیریتی عنوان شده اند.سوال اصلی در این تحقیق این است که کدام یک از عوامل مدیریتی ( شامل برنامه ریزی ، به کارگیری نیروی انسانی (سازماندهی)، فرماندهی(رهبری) ، هماهنگی (وحدت بخشیدن همه کوششها و فعالیتها) و نظارت ) از دیدگاه مدیران ، در بهره وری نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد.

چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق فراگردهای مدیریت از دیدگاه هانری فایول و مهارت های پنجگانه مدیران از دیدگاه دوبرین و رویکرد الگوریتم آگاروال است.
کارایی و اثربخشی عملکرد مدیران مستلزم استفاده از مهارتهای مدیریتی است.که این مهارتها از دیدگاه دوبرین شامل:
1. ادراکی: توانایی درک موقعیتها و شرایط محیطی 2. فنی :توانایی کاربرد ابزار و وسایل فنی برای تولید 3.انسانی :توانایی کار با و به وسیله افراد 4. تشخیصی : توانایی تشخیص و شناسایی فرصتها و تهدیدات محیط داخل و خارج 5. سیاسی :توانایی حفظ قدرت و جلوگیری از تهدید قدرت توسط دیگران.
در رویکرد الگوریتم آگاروال مجموعه اقداماتی به شرح زیر برای بهبود بهروه وری در سازمان باید صورت پذیرد:
1. تعیین اهداف و تقدم و تاخر آنها نسبت به همدیگر
2. مشخص کردن ملاک و معیاری برای ستاده ها با توجه به محدودیتهای سازمانی
3. تهیه و تدارک برنامه های عملی
4. حذف موانع شناخته شده بر سر راه بهبود بهره وری
5. تکمیل روش اندازه گیری بهره وری و محاسبه بهره وری بر مبنای قیمت سال پایه
6. اجرای برنامه های عملی
7. برانگیختن کارگران و سرپرستان برای دستیابی به بهره وری بیشتر
8. ایجاد و حفظ روند فزاینده تلاشها در جهت حرکت بهره وری
9. بررسی نتایج فعالیتها در فرهنگ سازمانی

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، بهره وری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد.
آشکار است که بدون استفاده از مدیریت صحیح و مناسب نمی توان ، بهره وری را بهبود و ارتقاء بخشید.برای این مهم ،می باید مهارتهایی را که مدیریت را در جهت این نوع مدیریت یاری نماید،شناسایی کرده و هر یک از آنها را در مدیران تقویت ویا ایجاد نمود.با بهره گیری مناسب از توانایی ها و استعدادهای افراد می توان به استفاده بهینه از امکانات و منابع رسیده ، مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی کشور شد.
بخش بهداشت و درمان به لحاظ نقش ارزنده و مهمی که در امر سلامت و به دنبال آن رشد و توسعه کشور دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس شناسایی راههای ارتقاء و بهبود بهره وری آن نیز از مسایل مهم و ضروری می باشد.همانطور که میدانیم یکی از راههای مهم ارتقاء بهره وری سازمان اعمال مدیریت صحیح است.انگیزه تحقیق بر اساس موارد ذکر شده در بالا به وجود آمده است.
هدفهای تحقیق
اهداف اصلی
الف) شناخت وبه کارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان.
ب) تعیین موثرترین عامل مدیریتی در بهره وری سازمان.
اهداف فرعی
الف)بررسی تاثیرعامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان.
ب)بررسی تاثیرعامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان.
پ) بررسی تاثیر عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان.
ت)بررسی تاثیر عامل مدیریتی نظارت وکنترل در بهره وری سازمان.
ث) بررسی تاثیرعامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان.
ج)بررسی تفاوت میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان.
سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)
سوالهای اصلی
الف) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
ب) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
سوالهای فرعی
الف) آیا عامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان موثر است؟
ب) آیا عامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان موثر است؟
پ) آیا عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان موثر است؟
ت) آیا عامل مدیریتی نظارت و کنترل در بهره وری سازمان موثر است؟
ث) آیا عامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان موثر است؟
ج) اولویت بهره وری با کدامیک از موارد بالا می باشد؟
چ) آیا میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان تفاوت وجود دارد؟
تعاریف مفاهیم
الف) تعاریف نظری:
تعریف عوامل مدیریتی : منظور عواملی هستند که با ترکیب منابع اقتصادی ،تکنولوژِیکی ،سازمانی،انسانی، اطلاعاتی در اداره کارآمد و اثربخش سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.
تعریف بهره وری: منظور از بهره وری توجه به انجام درست کارها (کارایی) و انجام کارهای درست (اثر بخشی) است.(خاکی،1377)
مدیر فردی است که به او اختیارات رسمی برای انجام مسئولیتها در سازمان داده شده است. از وظایف مدیر حفظ فعالیتها و انجام کارها در مسیر صحیح خود و همین طور حفظ قابلیت پیش بینی در سیستم و برقراری توازن بین درآمدها و هزینه ها برای دستیابی به اهداف سازمان است. (مولانا، ناصره، 12 مقاله)
کارکنان (غیر مدیران): فردی یا کسی که در یک سازمان یا تشکل اداری در راستای دستیابی به اهداف آن سازمان مشغول انجام وظیفه ای معین باشد و تصمیمات اتخاذ شده از جانب مدیران سازمان را به مرحله اجرا در آورد.
ب)تعاریف عملیاتی:
بهره وری :یعنی انجام کارها و خدمات با کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن .
عوامل مدیریتی :منظور از عوامل مدیریتی مجموعه کارکردها ویا وظایف اساسی مدیریت شامل برنامه ریزی ،نظارت وکنترل، هماهنگی ، رهبری و سازماندهی که هر یک در انجام کارهای سازمان با کیفیت بالا و کمترین زمان ممکن تاثیر دارد.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


پاسخ دهید