بند دوم : مفهوم اشیاء …………………………………………………………………………………………………………………………….
الف : مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیاء ………………………………………………………………………………………………….
ب : انواع و مصادیق اشیاء ……………………………………………………………………………………………………………………..
مبحث دوم : سابقه تاریخی جرم تخریب …………………………………………………………………………………………….
گفتار اول : سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران ……………………………………………………………………………..

گفتاردوم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان ………………………………………………………………………..
فصل دوم : ارکان و عناصر جرم تخریب ………………………………………………………………………………………….
مبحث اول : رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : رکن قانونی جرم تخریب …………………………………………………………………………..
بند اول : رکن قانونی جرم تخریب در ایران ……………………………………………………………………………………….
بند دوم : رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان ……………………………………………………………………………….
مبحث دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن مادی ………………………………………………………………………………………………….
گفتار دوم : عناصر رکن مادی جرم تخریب ………………………………………………………………….
بند اول : رفتار مجرمانه ………………………………………………………………………………………………………………………….
الف : ماهیت رفتار مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………………………
ب : صور و مصادیق رفتار مجرمانه …………………………………………………………………………………………………….
بنددوم : موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………
الف : اموال یا اشیاء ………………………………………………………………………………………………………………………………

ب : منقول یا غیر منقول ………………………………………………………………………………………………………………………..
ج : تعلّق به غیر داشتن …………………………………………………………………………………………………………………………
1- تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرّف قانونی ………………………………………………………………………….
2- مالکیت مشاعی یا مفروز …………………………………………………………………………………………………..
د : اسناد و اوراق ……………………………………………………………………………………………………………………………………
1. تعریف اسناد و اوراق ……………………………………………………………………………………………………….
2. انواع اسناد و اوراق …………………………………………………………………………………………………………….
بند سوم : اضرار به غیر ………………………………………………………………………………………………………………………….
1. مفهوم و انواع اضرار به غیر ……………………………………………………………………………………………….
2. رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر …………………………………………………………….
مبحث سوم : رکن معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….
گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : عناصر رکن معنوی جرم تخریب ……………………………………………………………………………………..
بند اول : عنصر اراده و اختیار ………………………………………………………………………………………………………………
بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر …………………………………………………………………….
بند سوم : داعی و انگیزه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………………..
بخش دوم: واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان …………………………
فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر ………………………………………………………………………………………………

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث اول : مجازات اصلی …………………………………………………………………………………………………………………
گفتار اول : مجازات ساده ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تشدید یافته …………………………………………………………………………………………………………
بند اول :کیفیات عام تشدید مجازات ……………………………………………………………………………..
الف : تعدد جرم …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ب : تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات ………………………………………………………………………………………….
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………………………………………….
1. مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………….
2. مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات …………………………………………………………..
ب : کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………………………………………………
1. مفهوم و آثار کیفیات عینی تشدید مجازات …………………………………………………………………..
2. مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات ……………………………………………………………..
مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی ………………………………………………………………………………………..
گفتار اول : مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………………….
بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی ……………………………………………………………………………………
بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی ………………………………………………………………………………………………………….
الف : مجازات تکمیلی اجباری ………………………………………………………………………………………………………….
ب : مجازات تکمیلی اختیاری ……………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : مجازات تبعی ……………………………………………………………………………………………………………………..
بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..
بند دوم : مصادیق مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………………………
مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم ……………………………………………..
گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب ………………………………………………………………………
بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………….
بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم …………………………………………
بند سوم: مجازات شروع به جرم تخریب …………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………………………………..
بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب ……………………………………………..
بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب …………………………………………………………………
فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی ……………………………………………………………………………
مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه ……………………………………………………………………………………………
گفتار اول : کیفیات مخفّفه قانونی ………………………………………………………………………………………………………
گفتار دوم : کیفیات مخفّفه قضایی ……………………………………………………………………………………………………..
مبحث دوم: واکنش های کیفری ارفاقی …………………………………………………………………………
گفتاراول : تعلیق مجازات ……………………………………………………………………………………………………………………..
گفتار دوم : آزادی مشروط ………………………………………………………………………………………………………………………
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف: نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب: پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
متن انگلیسی قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971 ……………………………………………………………
ترجمه قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب 1971 ………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف : منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………
* کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
* پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………………..
* قوانین و مقررات …………………………………………………………………………………………………………………
ب : منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
* کتاب ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
* قوانین و مقررات ………………………………………………………………………………………………………………..
ج :وب سایت ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
5
5
8
9
10
10
11
13
13
14
15
15
15
17
17
17
18
19
20
21
22
23
23
23
25
25
25
27
29
30
32
34
34
35
37
38
42
45
46
49
49
51
56
59
60
60
60
68
68
69
71
74
74
74
75
76
76
77
79
79
79
80
80
80
81
81
81
83
83
83
92
96
98
98
100
101
104
104
104
106
108
109
112
118
118

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

120
122
127
135
135
135
137
138
138
138
139
139
140


پاسخ دهید