2-1-2- بررسی خط ارتباطی دوم: قوانین تکوینی42
2-1-2-1- پیروزی حق بر باطل49
2-1-2-2- ابتلاء و امتحان51
2-1-2-3- دگرگونی و زوال مواهب الهی در گرو ناسپاسی53
2-1-2-4- عذاب الهی…………………………………………………………………………………………..53
2-1-2-4-1-عذابها تابع عملکردها53
2-1-2-4-2- وقوع عذاب پس از درخواست آن از سوی مخالفان54
2-1-2-4-3- حضور پیامبر9، مانع عذاب مخالفان55
2-1-2-5- پیامد اعمال55
2-1-2-5-1- نسبت به مؤمنان55
2-1-2-5-1-1- دنیوی55
2-1-2-5-1-2- اخروی59
2-1-2-5-2- مخالفان60
2-1-2-5-2-1- دنیوی60
2-1-2-5-2-2- اخروی63
2-1-3- بررسی خط ارتباطی سوم: جهاد66
2-1-3-1- فلسفه جهاد72
2-1-3-2- جنگ بدر به عنوان مصداق جهاد اسلامی74
2-1-3-2-1- عنایات خداوند در جنگ بدر74
2-1-3-2-2- حالات و روحیات مسلمین در جنگ بدر77
2-1-3-2-3- حالات و روحیات سپاه کفر در جنگ بدر82
2-1-3-3- دستورات و توصیه هایی در ارتباط با جهاد84

2-1-3-3-1- نظام جهاد و میدان رزم84
2-1-3-3-2- صلح90
2-1-3-3-3- اسرای جنگ91
2-1-3-3-4- غنایم جنگ92
2-1-4- بررسی خط ارتباطی چهارم: مخالفان حق94
2-1-4-1- ویژگیها100
2-1-4-1-1- لجاجت و مخالفت100
2-1-4-1-2- مکر104
2-1-4-1-3- عدم تعقل و پذیرش حقایق106
2-1-4-1-4- غرور107
2-1-4-1-5- باز داشتن مردم از مسیر الهی108
2-1-4-2- پیامدها109
2-1-4-3- مصداق مخالف109
2-1-5- بررسی خط ارتباطی پنجم: دستورات و توصیه های الهی111
2-1-5-1- دستورات و توصیه ها در زمینه خاص116
2-1-5-1-1- انفال116
2-1-5-1-2- هجرت117
2-1-5-1-3- جهاد119
2-1-5-2- دستورات و توصیه ها به شکل عام119
2-1-5-2-1- تقوا119
2-1-5-2-2- صبر120
2-1-5-2-3- اطاعت از خدا و رسول9120
2-1-5-2-4-توکل به خداوند122
2-1-5-2-5- نهی از خیانت122
2-1-5-2-6- نهی از غرور و ریاکاری122
2-1-6- بررسی خط ارتباطی ششم: مؤمنان124
2-1-6-1- ویژگیهای مؤمنان129
2-1-6-2- عکس العملها132
2-1-6-3- خطابها134
2-1-6-4- پیامدها137
2-1-7-بررسی خط ارتباطی هفتم: پیامبر9138
2-1-7- 1- وظایف پیامبر9144
2-1-7- 1-1- پاسخگویی به سؤالات مردم144
2-1-7- 2- برخورد مخالفان با پیامبر9146
2-1-7- 2-1- جدال146
2-1-7- 2-2- مکر146
2-1-7- 2-3- انکار قرآن و نبوت147
2-1-7- 2-4- نقض پیمان148
2-1-7- 2-5- مخالفت و مشاقه148
2-1-7- 3- حمایت ها و عنایت های خداوند نسبت به پیامبر9149
2-2- بررسی خطوط ارتباطی به صورت شبکه ای153
2-2-1- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط مؤمنان158
2-2-2- نحوه اتصال خط پیامبر9و خداوند با خط مخالفان حق159
2-2-3- نحوه اتصال خط مؤمنان با خط خداوند و جهاد163
2-2-4- نحوه اتصال خط خداوند با خط دستورات و توصیه های الهی166
2-2-5- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط خداوند167
2-2-6- نحوه اتصال خط خداوند و خط جهاد و مبارزه با خط مخالفان حق و خط مؤمنان169
2-2-7- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصیه های الهی با خط مخالفان حق171
2-2-8-نحوه اتصال خط مؤمنان، دستورات و توصیه های الهی و قوانین تکوینی با خط پیامبر9و خداوند180
2-2-9- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پیامبر9و قوانین تکوینی180
2-2-10- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قوانین تکوینی و خط پیامبر9182
2-2-11- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط پیامبر9با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصیه ها183
2-2-12- نحوه اتصال خط جهاد و مبارزه با خط خداوند185
2-2-13- نحوه اتصال خط دستورات و توصیه های الهی با خط جهاد و مبارزه187
2-2-14- نحوه اتصال خط خداوند و مؤمنان با خط مخالفان حق190
2-2-15- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قوانین تکوینی192
2-2-16- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط دستورات و توصیه های الهی193
2-2-17- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط پیامبر9و دستورات و توصیه های الهی194
2-2-18- نحوه اتصال خط خداوند با خط پیامبر9و دستورات و توصیه های الهی195
2-2-19- نحوه اتصال خط پیامبر9با خط جهاد و مبارزه و خط دستورات و توصیه های الهی و خط مؤمنان197
2-2-20- نحوه اتصال خط مؤمنان و خط دستورات و توصیه های الهی با خط پیامبر9و خط خداوند199
2-2-21- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط مؤمنان حقیقی200
پی نوشت203
نتیجه گیری205
منابع و مآخذ206
فهرست جداول
جدول 1 بخش 2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” ویژگیها و امدادهای خداوند”11
جدول 2بخش2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” ویژگیها و امدادهای خداوند”13
جدول 1بخش2-1-2: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی” قوانین تکوینی”43
جدول 2 بخش2-1-2: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” قوانین تکوینی “45
جدول 1بخش 2-1-3: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” جهاد “67
جدول 2بخش2-1-3: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” جهاد “69
جدول1بخش 2-1-4: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” مخالفان حق “95
جدول 2 بخش2-1-4: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” مخالفان حق “97
جدول1بخش 2-1-5: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” دستورات و توصیه های الهی “113
جدول 2بخش2-1-5: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” دستورات و توصیه های الهی”115
جدول 1بخش 2-1-6: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” مؤمنان “127
جدول 2بخش2-1-6: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” مؤمنان “128
جدول 1بخش 2-1-7: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” پیامبر9″141
جدول 2بخش2-1-7: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” پیامبر9″143
جدول1بخش 2-2: شبکه ارتباطی156
فهرست نمودارها
نمودار بخش2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی15
نمودار بخش2-1-2: نقاط تلاقی خطوط فرعی47
نمودار بخش2-1-3: نقاط تلاقی خطوط فرعی71
نمودار بخش2-1-4: نقاط تلاقی خطوط فرعی100
نمودار بخش2-1-5: نقاط تلاقی خطوط فرعی116
نمودار بخش2-1-6: نقاط تلاقی خطوط فرعی130
نمودار بخش2-1-7: نقاط تلاقی خطوط فرعی145
نمودار بخش 2-2- نقاط تلاقی خطوط اصلی159

1-کلیات
1-
کلیات
فصل
اول 1-طرح مسئله و هدف
2- ضرورت و اهمیت
3-پیشینه
4-فرضیه
5- روش تحقیق
6- اصطلاحات

1-کلیات
1-1- طرح مسئله و هدف
از آنجا که مسئله ارتباط آیات از دیر باز موافقان و مخالفانی داشته است و هر کدام دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده اند، در یک طرح جامع، عوض پرداختن به بحث های نظری در مورد ارتباط آیات، آیات یکایک سوره ها مورد بررسی قرار می گیرد تا از سویی ارتباط و انسجام آنها در درون سوره مشخص گردد و از سوی دیگر، زمینه بررسی ارتباط سوره ها با یکدیگر فراهم گردد. لذا به عنوان بخشی از این طرح کلی، میزان ارتباط آیات سوره انفال و نقش آن در تأمین هدف یا اهداف سوره، در این نوشته مورد نظر بوده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2- ضرورت
شأن یک متن که با علم الهی نازل شده و در اختیار بشر قرار گرفته است اقتضاء دارد آکنده از ارتباط و انسجام حکیمانه باشد و این گونه تحقیقات هریک گامی کوچک برای به تصویر کشیدن این حقیقت بزرگ می باشد.
1-3- پیشینه
به نظر برخی قرآن پژوهان1 میتوان پیشینه این بحث را با قدمت تفسیر یکی دانست؛ زیـرا هر مفسر به منظور شرح و بیان مفاهیم آیات، ناگزیر از بیان ارتباط مطالب و مفاهیم هر آیه با آیات قبل و بعد بوده و بدین ترتیب خواه و ناخواه با این مبحث ارتباط داشته است.
“نخستین کسی که در مورد وجه تناسب آیات به ظاهر غیر مرتبط و نیز مناسبت میان سـورههای قرآن به بحث جدی پرداخته است، “ابوبکر نیشابوری”(م324) است که در بغداد به این بحث میپرداخته و عالمان بغداد را به خاطر ناآگاهی از این علم سرزنش میکـرده است.”2 پس از وی بسیاری از مفسران به اختصار یا تفصیل در این موضوع سخن رانـده اند از قبیل:
1- “ثعلبی” (427 م) در “الکشف والبیان عن تفسیر القرآن”
2- “طبرسی” (548 م) در “مجمع البیان”
3- “فخررازی” ( 606 م) در “مفاتیح الغیب”
4- “احمد بن زبیر” (708 م) در “البرهان فی مناسبه ترتیب سور القرآن”
5- “ابوحیان” (745 م) در “البحر المحیط”
6- “بقاعی” ( 885 م) در “نظم الدرر فی تناسب الآیات و السور”
7- “عمادی” (982 م) در “ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم”
8- “سیوطی” (911م ) در “تناسق الدرر فی تناسب السور”3
در سدههای اخیر نیز شماری از مفسران به این بحث همت گماشته، حتی برخی از آن ها در تفسیرشان، محور کار خود را همبستگی آیات و سور قرار داده اند که در این میان می توان به “آلوســی، سید قطب، علّامه طباطبایی، حجازی، شلتوت، مراغی، زحیلی و سعید حوّی” اشاره نمود.4
اینک به بعضی از منابع تحقیق که به طور کلی به ارتباط آیات و سور پرداخته اند، اشاره می شود:
الف) کتاب
1- ایازی، محمدعلی، چهره پیوسته قرآن، هستینما، تهران، 1380.
2- بازرگان، عبدالعلی، نظم قرآن، نشر قلم، تهران، 1375.
3- فقهیزاده، عبدالهادی، پژوهشی در نظم قرآن، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، 1374.
4- محمود شحاته، عبدالله، درآمدی بر تحقیق در اهداف و مقاصد سورههای قرآن کریم، ترجمه حجّتی، محمّد باقر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، 1369.
5- معرفت، محمّدهادی، تناسب آیات، ترجمه مولایی نیا، عزّت الله، بنیاد معارف اسلامی، قم، 1373ش.
6- همامی، عباس، چهره زیبای قرآن، اصفهان، انتشارات بصائر، 1375.
ب) پایان نامه
1- حمیدی مقدم، هاله، بررسی تناسب سوره های مائده و انعام، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، استاد راهنما: سید محمد باقر حجتی، 1373 ش
2- خیری، مریم، مفردات مشکل و تناسب سور و آیات درجزءهای 26، 27 و 28 قرآن کریم، دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: عبّاس همامی، 1379.
3- رحیمی ویشته، مریم، تناسب و ارتباط آیات نیمهی اخیرجزء سیام قرآن مجید، دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: سیّدمحمّدباقر حجّتی، 1375.
4- زرسازان خراسانی، عاطفه، بررسی نظم آیات و سور از دیدگاه طبرسی درپنج جزء آخر قرآن مجید، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحدشمال، استاد راهنما: سیّدمحمّدباقر حجّتی، 1376.
5- سلطانی بنابادی، مهین، بررسی ارتباط آیات در سورهی یس، دانشگاه تهران، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، شهریور 1387 ش
6- عرب بافرانی، غلام رضا، بررسی ارتباط آیات سوره ی نور، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1390 ش.
7- فلاح پور، فاطمه، بررسی ارتباط آیات سوره ی اسراء، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1390 ش
8- کامیابی، تکتم، بررسی ارتباط آیات سوره ی مائده، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، مهر 1390 ش.
9- کاویانی، فاطمه، بررسی ارتباط آیات سوره ی نحل، دانشگاه آیت الله حائری، استاد راهنما: محمد حسین برومند، خرداد 1392 ش.
10- کوثریان، زینب، بررسی ارتباط آیات سوره ی توبه، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1389 ش.
11- ملکی، فریبا، بررسی ارتباط آیات سوره ی انعام، دانشگاه آیت الله حائری، استاد راهنما: محمد حسین برومند، اسفند 1391ش.
12- نادعلی، مریم، بررسی ارتباط آیات ابلاغ و اکمال ونقد آراء دانشمندان اهل سنّت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، استاد راهنما: مجید معارف، 1383.
13- نوری، فاطمه، بررسی ارتباط آیات سوره ی آل عمران، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1389 ش.
14- هاشمی، زهرا، بررسی ارتباط آیات سوره ی کهف، دانشگاه یزد، استاد راهنما: محمّد حسین برومند، اسفند 1390 ش.
ج) مقاله
1- ابراهیمی فخّاری، عادله، نگاهی به بحث تناسب آیات، پرتال فرهنگی اطّلاع رسانی نور، تیر 1389.
2- آقایی، سیدعلی، انسجام قرآن، رهیافت فراهی، اصلاحی درتفسیر، مجلّهی بیّنات، فروردین 1388.
3- بیآزارشیرازی، عبدالکریم، ارتباط وتناسب آیات در قرآن، کیهان اندیشه، بهمن و اسفند 1368.
4- قانعی، علی، تناسب آیات قرآن کریم، مجلّهی معرفت، شماره 122، خرداد 1388.
5- میرباقری، سید محسن، ارتباط آیات درسور قرآن کریم با نگاه به سوره التحریم، مجلّهی پژوهش دینی، شمارهی7، تابستان 1386.
6- همامی، عباس، پژوهشی در تناسب آیات و سوره های قرآن، قرآن در آیینه پژوهش،، تهـران، هستی نما،1380.
بررسیهای انجام شده نشان میدهدکه تاکنون تحقیق مستقلی درزمینهی ارتباط و تناسب آیات سورهی “انفال” انجام نگرفته و این موضوع، کاملاً جدید است. بنابراین، پژوهش حاضر می تواند جهت تأمین هدف مورد نظر، مفید واقع گردد.
1-4- فرضیه ها
1- خطوط ارتباطی متفاوت در سوره انفال قابل شناسایی است.
2- اهداف اصلی سوره انفال با شناسایی خطوط ارتباطی این سوره پدیدار می شود.
3- شبکه ارتباطی سوره انفال که از رهگذر ارتباط مستمر بین خطوط پدید آمده قابل شناسایی است.
1-5- روش
در این تحقیق که با روش کتابخانه ای انجام گرفته، مراحل ذیل مورد نظر بوده است:
1- بررسی موضوعی یکایک آیات
2- دسته بندی موضوعات و تعیین خطوط ارتباطی
3- سازماندهی هر یک از خطوط به صورت مستقل
4- بررسی نحوه انتقال بین خطوط و حکمت نقاط منقطع
5- جستجوی شبکه ارتباطی حاکم بر سوره
1-6- اصطلاحات
1-6-1- خط ارتباطی
در این نوشته به مجموعه آیاتی که به لحاظ موضوعی با یکدیگر وحدت دارند یک خط ارتباطی گفته می شود، این مجموعه آیات ممکن است بدون فاصله و پشت سر هم قرار گرفته باشند و یا اینکه با فاصله برخی موضوعات دیگر، تشکیل دهنده یک خط ارتباطی باشند.
1-6-2- شبکه ارتباطی
از آنجا که خداوند حکیم برای تأمین هدف یا اهداف سوره، چند موضوع متفاوت ولی مرتبط و مکمل را از رهگذر خطوط ارتباطی با هم پیش می برد و دائماً بین این خطوط جابجایی صورت می گیرد، در نهایت طرحی پدیدار می گردد که از آن با عنوان شبکه ارتباطی یاد شده است.
1-6-3- نقاط تلاقی
نقاط تلاقی یعنی نقاط اتصال چند خط ارتباطی که هم در میان خطوط اصلی مطرح می باشد و هم در میان خطوط فرعی. اما در بررسی ارتباط شبکه ای، نقاط تلاقی میان خطوط اصلی برای ما مهم می باشد یعنی نقاط اتصال چند خط اصلی که مزیت مشخص کردن و توجه به آنها این است که ببینیم در چه آیاتی ارتباط، محکم و قوی می باشد.

2-بررسی ارتباط آیات سوره انفال با تکیه بر خطوط ارتباطی هفتگانه
2 –
بررسی ارتباط آیات سوره انفال با تکیه بر خطوط ارتباطی هفت گانه
فصل
دوم

1-بررسی خطوط ارتباطی به صورت مجزا

2-بررسی خطوط ارتباطی به صورت شبکه ای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1- بررسی خطوط ارتباطی سوره انفال به صورت مجزا
2-1-
بررسی خطوط ارتباطی آیات سوره انفال به صورت مجزا

1- بررسی خط ارتباطی اول : ویژگیهای خداوند و امدادهای الهی
2- بررسی خط ارتباطی دوم: قوانین تکوینی
3- بررسی خط ارتباطی سوم: جهاد
4- بررسی خط ارتباطی چهارم: مخالفان حق
5- بررسی خط ارتباطی پنجم:دستورات و توصیه ها
6- بررسی خط ارتباطی ششم: مؤمنان
7- بررسی خط ارتباطی هفتم: پیامبر9

2-1-1- ویژگی های خداوند و امدادهای الهی
2 -1-1 ویژگی های خداوند و امدادهای الهی

1- ویژگیها و اوصاف خداوند
2 – امدادهای الهی

جدول 1 بخش 2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” ویژگیها و امدادهای خداوند”
عناوین اصلی مربوط به ویژگیها و امدادهای خداوندآیات مربوط به عناوین اصلیتقسیم بندی عناوین اصلی به زیرمجموعه های فرعیآیات مربوط به زیر مجموعه های فرعی
1-ویژگیهای خداوند

4-5-9-10-12-13-17-18-19-26-29-30-39-40-41-42-43-46-47-48-49-51-52-53-54-59-60-61-62-63-66-67-68-69-70-71-72-75
ربوبیت
4- 5-9-12-54
قدرت10-13-25-41-48-49-52-59-63-67- 68
رحمت29-69-70
حکمت10-49-63-67-68-71
علم17-39-42-43-47-53-60-61-66-70-71-72-75سمع17-42-53-61مکر18-30همراهی و یاوری19-26-46-62-66عدل51-60-68.مولا40اجابت کننده9الفت دهنده63
2-امدادهای الهی

7- 9- 10- 11- 12- 17-19- 26- 30- 40-42-43-44-46-62- 63- 64-66

جدول 2بخش2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی ” ویژگیها و امدادهای خداوند”
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

11

21

31


پاسخ دهید